Pogoji poslovanja

GLASBENE ŠOLE LAVRICA

SPLOŠNE DOLOČBE:

Vpisati se je mogoče tekom celega leta (izjema je klasični program in skupinski pouk), pogoj pa je izpolnjen in podpisan vpisni list ter plačana vpisnina, določena v splošnem ceniku šole (vpisnina ni vračljiva).

Vpis je mogoč za otroke od 4. leta dalje, šolske otroke, študente, kakor tudi za starejše ljudi (individualna obravnava). Vse skupaj skladno z razpoložljivimi kapacitetami poučevanja glasbene šole.

ŠOLNINA:

V začetku meseca glasbena šola vsak tekoči mesec izda račun za pouk (po dogovoru lahko tudi v enem obroku), plačnik pa je dolžan šolnino poravnati do datuma, označenega na računu.

Če šolnina ni poravnana za dva meseca, je učencu onemogočeno obiskovanje pouka, dokler se vse obveznosti ne poravnajo.

Pri obiskovanju skupinskih poukov (glasbene urice, NOG, … ) se kljub manjkom na urah mesečno izdajajo položnice, pri čemer se višina položnice ne spreminja ne glede na število obiskov.

Pri obiskovanju programov naše šole je drugemu oz. tretjemu otroku omogočen popust, ki se obračuna na najcenejši izbran program.

Popusti se ne seštvajo.

IZVAJANJE POUKA:

Pouk instrumenta oz. petja poteka po individualnem dogovoru z učiteljem, pouk skupinskih predmetov (glasbene urice, Nauk o glasbi) pa poteka po urniku, ki ga ob začetku šolskega leta določi šola.

Pouk poteka od oktobra do junija (med šolskimi počitnicami pouka po programu ni, so pa ure nadomeščene z rednimi nastopi, ki niso obvezni – odvisno od želje in pripravljenosti. Če se nastopa ne udeležite, le ta ni nadomestljiv z individualno uro).

ODSOTNOST:

Vsak izostanek od pouka sporočite mentorju oz. vodstvu šole vsaj tri delovne dni vnaprej. V tem primeru se dogovorimo za nadomeščanje. Če izostanka ne sporočite pravočasno, se le ta ne nadomešča.  Izjema so izredni primeri, ki se lahko nadomeščajo ob pravočasnem javljanju izostanka: dolgotrajna bolezen, smrt v družini …). V primeru obveščanja o odsotnosti na dan pouka je treba šoli predložiti zdravniško dokazilo ali druga ustrezna potrdila. V primeru nadomeščanja vas mentor obvesti o enem, izjemoma dveh možnih prostih terminih za nadomeščanje. Ne-javljene odsotnosti od pouka se ne nadomešča. Šolnina se v primeru izostankov pri pouku ne zmanjšuje!

Če je odsoten mentor, se pouk nadomešča (z vsakim učencem se dogovori individualno posebej, za skupinski pouk pa šola zagotovi dodatni termin. Namesto nadomestnega termina lahko šola zagotovi tudi ustreznega nadomestnega učitelja. Šolnina se v primeru odsotnosti mentorja ne zmanjšuje, ure se nadomestijo!

VPISNINA IN IZPISNINA:

Ob vpisu se učenec zaveže, da bo pouk obiskoval vsaj tri mesece (izjema so skupinski pouk glasbene urice, NOG, kjer se z vpisom zavežete k obiskovanju pouka za celo šolsko leto, s poskusno dobo enega meseca). Če se učenec izpiše pred iztekom trimesečnega obdobja, je dolžan poleg rednih stroškov poravnati še izpisnino (po ceniku glasbene šole).

Predčasen izpis (pred iztekom 3 mesecev) je lahko samo v izrednih primerih (bolezen, višja sila…), ki jih morate posredovati v pisni obliki z dokazili na naš e-naslov ali priporočeno po navadni pošti. Izpis je treba sporočiti vsaj 30 dni pred želenim datumom prekinitve ali na elektronski naslov glasbene šole ali v pisni obliki na sedež zavoda.

POTRDILO O OPRAVLJENEM LETNIKU IN OPRAVLJANJE JAVNO VELJAVNEGA IZPITA:

Glasbena šola bo učencem ob zaključenem letniku izdala potrdilo o obiskovanju šole.

Učenec, vpisan na klasični program, lahko opravlja izpit v javni glasbeni šoli (ali zasebni glasbeni šoli s koncesijo), če je izrazil željo po le-tem na začetku šolskega leta. Komisija glasbene šole potrdi, da ima učenec primerne kompetence za pristop k takšnemu izpitu. Če se izkaže, da le-teh ne dosega, ga šola ni dolžna napotiti na opravljenje izpita (se opravlja v lastni režiji). Vodstvo šole lahko na zahtevo skupaj s pristojno komisijo glasbene šole o tem izda pisno obrazloženo mnenje.

Glasbena šola si pridržuje pravico, da zamenja učitelja s ciljem zagotavljanja kakovostnega izvajanja pouka. O zamenjavi obvesti učence oziroma njihove starše hkrati z razlogi za menjavo.

OBVEŠČANJE IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV:

Z vpisom v glasbeno šolo nam dovoljujete, da vam občasno po e-pošti ali navadni pošti posredujemo vabila na šolske nastope, koncertne dogodke, možne izlete ter vse novosti in druge pomembne informacije, tudi ko se šolanje pri nas že zaključi. Če obvestil ne želite prejemati, se lahko kadarkoli od njih odjavite s tem, ko pošljete elektronsko pošto.

Glasbena šola bo podatke skrbno varovala  v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) in najnovejšo EU direkcijo – GDPR.

Z vpisom v glasbeno šolo nam prav tako dovoljujete, da se lahko v sklopu šole, pouka in na vseh dogodkih, ki jih organizira ali soorganizira glasbena šola, fotografira in snema udeležence (vas, vaše otroke oz. učence) ter se pridobljeno gradivo uporablja kot arhivsko gradivo podjetja in udeležencev (razmnoževanje filmov in slik za spomin), se gradivo objavlja na spletni strani, socialnih omrežjih in oglasni deski šole, ter ostale promocijske namene glasbene šole.

Z vpisom v glasbeno šolo, naročilom ali plačilom katere koli izmed naših storitev potrjujete, da ste seznanjeni z določili splošnih pogojev poslovanja naše glasbene šole, ki so objavljeni na spletni strani www.gs-lavrica.si in www.gs-skofljica.si.

V skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo potrdite v sklopu prijavnice s pritiskom na gumb: strinjanje s pravili zasebnosti.

Nameni, za katere se osebni podatki zbirajo:

  • Obveščanje o dogodkih, prireditvah in drugih aktivnostih šole.
  • Izdaja računov za opravljeno storitev.
  • Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev, oblikovanje urnikov, odpoved pouka…

Hranjenje podatkov in pravice posameznika:

  • Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani. Po preklicu osebne podatke izbrišemo.
  • Kadarkoli lahko zahtevate vpogled v svoje osebne podatke.
  • Zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov.
  • Zahtevate omejitev njihove uporabe.

Vse podatke uporabljamo z namenom zagotovitve boljše uporabniške izkušnje za vas, personaliziranega pristopa, uspešnega sodelovanja, hkrati pa nam to omogoča, da vas obveščamo le o izbranih in koristnih vsebinah.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov:

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam, razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (pogodbeni obdelovalci).

Pogodbeni partnerji smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

HIŠNI RED:

Z vpisom v našo šolo se strinjate, da se šolske lastnine brez vnaprejšnjega soglasja vodstva ne odnaša iz šole, da vsi uporabljajo copate (izjema so nastopi) in, da vestno skrbite za urejenost šolskih prostorov.

Za materialno škodo na glasbilih in/ali opremi, katera je last glasbene šole ali najemnih prostorov v katerih gostuje glasbena šola, povzročeno z objestnim ravnanjem, starši učenca (v kolikor ni polnoletna oseba) prevzamejo polno odgovornost in odškodninsko odgovarjajo.

Za vsako storjeno poslovno škodo glasbeni šoli (širjenje neresnic, nagovarjanje staršev, dogovarjanje za pouk z našimi učitelji izven šole, …) in kakršnimi koli dejavnostmi, zaradi katerih bi šola utrpela poslovno škodo ali slab ugled, starši (v kolikor ni polnoletna oseba) nosite polno odgovornost in zanj kazensko in odškodninsko odgovarjajo.

PREPOVED OBISKOVANJA POUKA IN PROSTOROV:

  • V primeru hujših kršitev, psihičnega ali fizičnega nasilja iz strani strank ali staršev, lahko šola nemudoma prepove in onemogoči obiskovanje naših prostorov in pouka, za nastalo škodo pa kazensko in odškodninsko odgovarjate.
  • Če komunikacija med strankami in vodstvom podjetja ni mogoča in so konflikti zaradi le te nerešljivi, lahko predčasno prekinemo sodelovanje z vpisanimi.

KONČNA DOLOČILA IN UVELJAVLJANJE PRAVIC:

Vse spremembe je treba javiti pisno ali na e-naslov ali po pošti na sedež zavoda.

Vodstvo glasbene šole se bo vedno trudilo, da bo morebitna nesoglasja reševala prvotno v konstruktivnem duhu. V kolikor to nebi bilo mogoče se zadevo preda pristojnemu sodišču v Ljubljani.

Glasbena šola si pridržuje pravico do spremembe cenika in splošnih pogojev poslovanja tudi med šolskim letom. O vseh večjih spremembah med šolskim letom bomo stranke vnaprej obvestili.